قانون مدنی

ماده 117 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

تفسیر ماده 117 قانون مدنی

+ تصرف یکی از دو شریک، بدون رضایت دیگری در دیوار مشترک، موجب مسئولیت تصرف کننده خواهد بود، یعنی هرگاه از راه خسارتی به دیگری وارد آید شریک متصرف مکلف به جبران خسارت است.[1]


+ هرگاه یکی از دو شریک دیوار را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید، خواه این تخریب عمدی باشد یا به غیرعمد و خواه اتلاف به مباشرت انجام شود یا به تسبیب.[2]


+ الزام شریک به تجدید بنا ناشی از مسئولیت تخریب مال دیگری است و نباید آن را از قواعد شرکت در مال یا احکام مجاورت در ملک شمرد.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 277، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 122، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا