قانون مدنی

ماده 119 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

تفسیر ماده 119 قانون مدنی

+ تغییر محل سرتیر و گذاردن آن در محل دیگر از دیوار، تغییر در وضعیت دیوار است و این امر اجازه شریک دیگر را می‌خواهد و وضع سرتیر سابقاً یا در اثر حق سرتیر بر دیوار مشترک بوده و یا در اثر اذن شریک و سبب آن، هر یک از دو امر باشد اختصاص به محل سابق دارد.[1]


+ مفاد ماده اختصاص به نهادن سرتیر و تغییر محل آن ندارد؛ هر تصرف و تغییر در مال مشترک باید با اذن شریک دیگر باشد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 137، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 92، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا