قانون مدنی

ماده 1228 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

در خارج ایران، کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند، نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند، و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.

نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.[اصلاحی مصوب 1370/08/14]

تفسیر ماده 1228 قانون مدنی

+ مامور کنسولی ایران، در کشوری که محجور در آنجا ساکن یا مقیم است، قیم موقت تعیین می‌کند و مدارک کار خود را از طریق وزارت امور خارجه به دادگستری تهران ارسال می‌دارد؛ در صورت تنفیذ عمل کنسول، همان شخص، قیم محجور خواهد بود و در غیر این صورت نیز تعیین قیم با دادگاه عمومی تهران خواهد بود.[1]

 

ماده 50 قانون امور حسبی:

در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش262، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا