قانون مدنی

ماده 136 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث سوم: در حریم املاک

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال اِنتِفاع از آن ضرورت دارد.

تفسیر ماده 136 قانون مدنی

+ حریم کلمه ای است عربی و لغتا به معنی منع می باشد.[4]


+ استفاده از غالب املاک مستلزم این است که، زمین اطراف آن به ملکیت دیگری در نیاید، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد: برای مثال، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد، باید آن مقدار از زمین اطراف حلقه چاه ها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است، همیشه در اختیار داشته باشد؛ و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگر در نزدیکی قنات او حفر کنند. این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد «حقِ حریم» می‌نامند. [1]


+ در صورتی که کسی به وسیله احیاء اراضی موات، باغ، منزل، مزرعه، چاه آب و قنات احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است به خودی خود حریم آن می شود.[3]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 258، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 136، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 158، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 157، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

5. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 259، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا