قانون مدنی

ماده 173 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب پنجم‌: در دفینه

دَفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

تفسیر ماده 173 قانون مدنی

+ مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می شود که مالک خاص نداشته باشد. اگر شخصی، برای حفظ اموال قیمتی خود و جلوگیری از دستبرد دیگران، اموالی را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی شود (ماده 174 قانون مدنی).[1]


+ هر مالی که در زمین یا بناء دفن شده باشد و کسی هم نتواند مالکیت خود را بر آن اثبات کند، به کاشف آن تعلق دارد و چگونگی پیدا کردن دفینه فقط در تشخیص مالک آن موثر است: بدین توضیح که:

1) هرگاه اشخاصی به حساب و فرمان دیگری به کاری مشغول باشند و ضمن انجام وظایف خود به دفینه ای برخورد کنند، یابنده دفینه مالک آنست؛

2) برعکس، اگر وظیفه کارگران جستجوی دفینه ای باشد و بر حسب پیش بینی کارفرما به حفاری در زمین مشغول گردند، اموالی که پیدا می کنند ملک آنان نیست، و چون در اثر تصادف و اتفاق پیدا نشده، به کسی که قصد حیازت آن را داشته است تعلق دارد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 79، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا