قانون مدنی

ماده 239 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 239 قانون مدنی

+ اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه باشد، یعنی دیگری نتواند آن را بدان‌گونه که مورد نظر بوده انجام دهد، چنانکه موضوع شرط تهیه یک تابلوی نقاشی به وسیله نقاشی زبردست باشد و دیگری از عهده این کار بدان‌گونه که منظور بوده برنیاید، در این صورت، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.[1]


+ فسخ معامله به عنوان آخرین حربه به کار می‌رود: یعنی، در صورتی مشروط له می‌تواند از آن استفاده کند، که اجرای شرط به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد، و او ناگزیر بشود که برای دفع ضرر خود معامله اصلی را برهم زند.[1]

 

ماده 379 قانون مدنی:

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

» تفسیر ماده 379 قانون مدنی

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 216، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 315، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا