قانون مدنی

ماده 251 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

تفسیر ماده 251 قانون مدنی

+ رد معامله فضولی نیز محتاج به چیزی است که بر آن دلالت کند، چنانکه مالک صریحا بگوید رد می‌نمایم و قبول ندارم و یا موافق نیستم و یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت به آن بنماید چنانکه مالک با توجه به سبق معامله، در مال خود تصرف نماید و یا عوض را به طرف معامله رد کند.[1]


+ مثلا اگر مالک بگوید معامله را قبول نمی‌کنم، یا رد کردم، یا بعد از انجام معامله فضولی معامله دیگری که با آن قابل جمع نباشد واقع سازد (مانند فروش مجدد خانه‌ای که به طور فضولی فروخته شده است) رد محقق می‌گردد.[2]


+ تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می‌برد، لیکن در صورتی رد فعلی است که، با ملاحظه عقد فضولی، آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند، وگرنه خریدار می‌تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. با وجود این، بعضی تصرف ناقل یا متلف را، به دلیل منافات داشتن با عقد فضولی، در هر حال رد آن عقد می‌شمارند.[3]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 358، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 201، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م251، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا