قانون مدنی

ماده 259 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

تفسیر ماده 259 قانون مدنی

+ در صورت رد مالک، دو طرف عقد فضولی در حکم دو غاصبی هستند که به ترتیب بر مال او دست یافته‌اند.[1]


+ در این فرض، مالک می‌تواند به هرکس که بر مال او دستی داشته است رجوع کند (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّى)، خواه فروشنده فضولی باشد یا خریدار و خواه متصرف آگاه از وضع خود باشد یا جاهل بر آن. موضوع رجوع نیز ممکن است استرداد عین باشد یا بدل آن یا، در صورت تلف عین، مثل یا قیمت آن. خریدار یا فروشنده‌ای که مال را در تصرف داشته، ضامن هر آسیبی است که بر آن وارد آید، هرچند که آسیب در زمان تصرف او وارد نشود و علت آن دیگری یا قوای قاهر طبیعی باشد.[1]


+ در مورد منافع نیز متصرف، نه تنها بایستی بدل آنچه را استیفاء کرده است بدهد، ضامن منافع تفویت شده در زمان تصرف خود و غاصبان بعدی نیز هست (ماده 320 قانون مدنی).[1]

 

ماده 261 قانون مدنی:

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

» تفسیر ماده 261 قانون مدنی

ماده 320 قانون مدنی:

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

» تفسیر ماده 320 قانون مدنی

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش 372، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا