قانون مدنی

ماده 261 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

تفسیر ماده 261 قانون مدنی

+ در صورت رد معامله فضولی هیچ رابطه قراردادی بین مالک و اصیل به وجود نخواهد آمد و فرض می‌شود قراردادی وجود نداشته و تعهدی به وجود نیامده است. بنابراین اگر مال مورد معامله به تصرف اصیل داده شده باشد، او ضامن عین و منافع آن است، یعنی باید عین و عوض منافع مدتی را که مال در تصرف او بوده است به مالک بدهد، هر چند که از منافع مزبور برخوردار نشده باشد. اگر مورد معامله در مدت تصرف اصیل تلف یا معیوب شده باشد، جبران خسارت به عهده او خواهد بود.[1]


+ ماده 320 قانون مدنی غاصب را به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن می‌داند و جمع آن با ماده 261 قانون مدنی که خریدار (غاصب) را ضامن منافع زمان تصرف می‌داند بدین گونه است که گفته شود ماده 261 قانون مدنی به فرضی نظر دارد که مبیع هنوز در تصرف مشتری است و غاصبی پس از او وجود ندارد یا بدین اعتبار است که سرانجام هر غاصب تنها عهده‌دار منافع زمان تصرف خود می‌شود.[2]


+ مسئولیت متصرف نسبت به منافعی که استیفاء ننموده از نظر تفویت منافع مزبور می‌باشد.[3]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 201، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 247، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 366، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا