قانون مدنی

ماده 318 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود » فصل دوم: در ضمان قهری » مبحث اول: در غصب

هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحِقین خود رجوع کند، تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است؛ و به طور کلی ضَمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

تفسیر ماده 318 قانون مدنی

+ رابطه بین غاصبین با یکدیگر پس از مراجعه مالک به آنها:

الف) بدل مال مغضوب: مالک می‌تواند برای گرفتن بدل به هر یک از غاصبین مراجعه نماید و هرگاه به غاصبی رجوع نمود که مال مغصوب در ید او تلف شده و آن را دریافت داشت، غاصب مزبور نمی‌تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است و هرگاه مالک برای گرفتن بدل به یکی از غاصبین دیگر رجوع و آن را اخذ نماید چون مسئولیت غاصب مزبور مستقر و ثابت نمی‌باشد و در اثر مسئولیت تضامنی مالک به او رجوع نموده است او می‌تواند مستقیما به کسی که مال نزدش تلف شده و دین مستقر گردیده رجوع کند و می‌تواند به یکی از غاصبین لاحق خود رجوع نماید.

ب) منافع مال مغضوب: طبق قاعده (ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغصوب نزد او تلف شده است) که مبنای ماده 318 قانون مدنی قرار گرفته، ضمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می‌گردد که منافع نزد او تلف شده باشد. بنابراین پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود (نسبت به زمان تصرف او و غاصبین لاحق)، غاصب مزبور که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق بر خود برآمده است.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 440، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا