قانون مدنی

ماده 343 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث اول: در احکام بیع

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

تفسیر ماده 343 قانون مدنی

+ ماده 343 قانون مدنی ناظر به شرط مقدار است، ولی می‌توان آن را در مورد سایر اوصاف مبیع نیز اجراء کرد: مانند فروش پارچه به شرط اینکه بافت انگلیس باشد (ماده 235 قانون مدنی).[1]


+ در صورتی که مبیع به شرط مقدار یا بنا بر مقدار معین، مورد معامله قرار گیرد آن معامله صحیح است، اگر چه بعداً خلاف آن ظاهر شود.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 323، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 506، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا