قانون مدنی

ماده 383 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.

تفسیر ماده 383 قانون مدنی

+ لزوم تسلیم مبیع شامل آن چیزی می‌باشد که لفظ بیع عرفاً بر آن صدق می‌نماید و یا قرائن و اوضاع و احوال آن را داخل در مبیع می‌داند زیرا تعهد به تسلیم مبیع، شامل اجزاء و توابع آن نیز می‌شود.[1]


+ توابع مبیع نیز مانند اصل آن باید تسلیم شود. مقصود از توابع، اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرروت دارد. پس، اگر اتومبیلی فروخته شود، چرخ یدکی و جک و وسایل ابتدائی تعویض چرخ نیز از توابع مبیع است و باید تسلیم شود.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 521، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 119، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا