قانون مدنی

ماده 394 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره چهارم: در تأدیه ثمن

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

تفسیر ماده 394 قانون مدنی

+ به دستور بند سه و چهار ماده 362 قانون مدنی و صریح ماده 394 قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری ملزم است مبیع و ثمن را در موعد و محل معین تسلیم یکدیگر نمایند و در صورت تاخیر در تسلیم، ممتنع اجبار می‌گردد بدین طریق که بایع برای مطالبه ثمن و مشتری برای مطالبه مبیع به دادگاه صالح مراجعه و اجبار ممتنع را به انجام تعهد می‌خواهد هیچیک از آن دو نمی‌تواند در اثر امتناع دیگری، عقد بیع را فسخ نماید. زیرا حق فسخ برای جبران زیان متضرر است و آن در موردی است که جبران ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.[1]

 

ماده 362 قانون مدنی:

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

» تفسیر ماده 362 قانون مدنی

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 527، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا