قانون مدنی

ماده 416 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » ششم: در خیار غبن

هر یک از متعاملین که در معامله غَبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند.

تفسیر ماده 416 قانون مدنی

+ غَبن در لغت به معنی خدعه است و در اصطلاح خیار غبن، اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن، به متضرر داده است که می‌تواند معامله را فسخ و یا به همان نحو قبول نماید.[1]


+ نامیدن خیار مزبور به خیار غبن از نظر آن است که یکی از طرفین معامله، اغلب در اثر خدعه، دیگری را مغبون می‌نماید. کسی که در معامله متضرر شده مغبون و طرف او را غابِن گویند.[1]


+ غبن در لغت به معنی گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن در اصطلاح حقوقی اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل فاحش عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده داده است.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 567، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 305، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا