قانون مدنی

ماده 434 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

تفسیر ماده 434 قانون مدنی

+ 1. بخش نخست ماده، در واقع حکومت ماده 215 قانون مدنی در فرضی است که کالا در اثر عیب مالیت ندارد و در موردی قابل اجراء است که مبیع هنگام ترای و وقوع بیع مالیت نداشته باشد: مانند کاسه‌ای که شکسته.

2. بخش دوم ماده، یکی از زمینه‌های ایجاد خیار تبعض صفقه است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 361، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا