قانون مدنی

ماده 54 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

سایر کیفیات اِنتِفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عُرف و عادت اقتضاء بنماید.

تفسیر ماده 54 قانون مدنی

+ معمول است که در حق انتفاع صاحب حق از محصول و ثمره عین استفاده می‌کند، و به گونه‌ای متعارف آن را مورد استعمال قرار می‌دهد. ولی، در سکنی، تنها حق استعمال به منتفع واگذار می‌شود، و ثمره یا محصولی که از عین به دست می‌آید به مالک تعلق دارد.[1]


+ حدود حق منتفع و دایره استفاده او از ملک آن است که در عقد حق انتفاع تصریح شده است و در صورتی که در عقد مسکوت گذارده شود و یا به طور اجمال و ابهام ذکر گردد منتفع به طور متعارف از آن ملک استفاده خواهد نمود. [2]


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 228، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 83، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا