قانون مدنی

ماده 638 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل دهم: در عاریه

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

تفسیر ماده 638 قانون مدنی

+ جواز عاریه جواز حقی است یعنی از قواعد آمره نیست پس می‌توان عاریه را ضمن عقد لازمی گنجاند به شرط اینکه عاریه موقته باشد. [1]


+ عاریه به موت و جنون و سفه هر یک از دو طرف عقد منفسخ می‌شود[2]


+ ممکن است مانعی برای رد عین وجود داشته باشد (مانند نبش قبر در مورد عاریه زمین برای دفن) و این امر منافاتی با جایز بودن عاریه ندارد.[4]


+ «عاریه عقدی است جایز…» مطلق می‌باشد و چنانچه تردید شود که عاریه زمین برای دفن میت عقد جایز است یا آنکه در اثرعدم جواز نبش قبر لازم می‌گردد، می‌توان به اطلاق ماده بالا استناد جست و برآن بود که عاریه مزبوره نیز جایز می‌باشد.

فرق بین عموم و اطلاق آن است که استفاده شمول از عام به واسطه لفظ مخصوصی می‌باشد و در اطلاق به لحاظ مقدمات حکمت و نسبت دادن حکم بر جنس و ماهیت است.

در صورتیکه نسبت به فرد معینی تردید شود که آیا مشمول حکم مطلق می‌باشد یا نه، می‌توان به استناد اطلاق، حکم مطلق را نسبت به مورد تردید جاری ساخت.

قاعده اصولی مزبور را قاعده اصالة الاطلاق نامند.[3]

 

ماده 954 قانون مدنی:

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، م638، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش62، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص40، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م638، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا