قانون مدنی

ماده 720 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

تفسیر ماده 720 قانون مدنی

+ ماده ۷۲۰ قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که، اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد. زیرا معیار رجوع به مضمون عنه اذن او است نه قصد ضامن.[1]


+ ضامنی که از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمان می‌کند، دیگر نمی‌تواند از این اراده خیر عدول کند و از مضمون عنه چیزی بخواهد (مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی).[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م720، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش209، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا