قانون مدنی

ماده 87 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفٌ‌عَلَیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

تفسیر ماده 87 قانون مدنی

+ به‌طور کلی نظر واقف در مورد حفظ و اداره عین موقوفه و جمع‌آوری و تقسیم منافع باید رعایت گردد.[1]


+ تقسیم منافع موقوفه بین موقوف علیهم تابع نظر واقف است که در عقد وقف قرار داده است.[2]


+ «واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفٌ‌عَلَیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت» چنانکه برای اناث سه برابر ذکور قرار دهد یا بالعکس «و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.» بنابراین متولی یا شخص هر قسم که بخواهند می توانند عایدات را بین موقوف علیهم تقسیم نمایند. و کسی نمی تواند بر آنها اعتراض کند.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 352، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 110، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا