قانون مدنی

ماده 95 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

هرگاه زمین یا خانه کسی مَجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم اِستِحقاق او معلوم شود.

تفسیر ماده 95 قانون مدنی

+ زمینی که در پایین قرار گرفته، به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضل آب و آب باران زمین بالاتر است و عدالت و ذوق سلیم حکم می کند که قانون نیز این وضع را محترم شمارد. [1]


+ به بیان دیگر، زمین پایین‌تر طبیعتا مجرای آب و آب باران زمین بالاتر می باشد، مگر اینکه ثابت شود که به موجب قرارداد ترتیب دیگری اتخاذ شده است. این حق ارتفاق را که ناشی از طبیعت است حق ارتفاق طبیعی نامیده اند.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 245، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 365، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا