درس حقوق مدنی

ارث (مواد 861 تا 949 قانون مدنی)

نقشه راه ارث

فصل: مفاهیم

تعریف و مفهوم عباراتی که در ارث بکار برده شده به شرح زیر می‌باشد:


+ ابوین به معنی پدر و مادر است.

+ ابوینی به معنای خواهران و برادرانی که دارای پدر و مادر مشترک هستند.

+ ابی به معنای خواهران و برادرانی که تنها از پدر مشترک هستند.

+ امی به معنای خواهران و برادرانی که تنها از مادر مشترک هستند.

+ اخوه / کلاله به جمع برادران و خواهران متوفی گفته می‌شود.

+ کلاله امی به معنای خواهران و برادران و فرزندان آن ها که تنها از مادر مشترک هستند.


+ ثلث (1/3)

+ سُدس (1/6)

+ ربع (1/4)

+ ثمن (1/8)


نکته: شرایط وراثت عبارتند از:

1) موت مورث

2) وجود وارث

3) وجود ترکه برای متوفی


 

عناوین و مواد قانونی ارث

فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

عنوان مواد قانونی
موجبات ارث 861
طبقه وارثان 862
ترتیب تقدم وارثان 863
وراثت زوجین 864
جمع موجبات ارث 865
ترکه بدون وارث 866

 

فصل دوم : در تحقق ارث

عنوان مواد قانونی
موت حقیقی یا فرضی 867
استقرار مالکیت وارثان 868
حقوق و دیون بر ترکه 869
ترتیب تادیه 870
عدم نفوذ معامله وارثان 871
تقسیم اموال غایب مفقودالاثر 872
عدم توارث اشخاص در صورت مجهول بودن تاریخ فوت 873
مشخص و نامشخص بودن تاریخ فوت در توارث 874

 

فصل سوم: موانع ارث

عنوان مواد قانونی
زنده بودن در زمان فوت – وراثت حمل 875
شک در حیات حمل 876
اماره قانونی زمان انعقاد نطفه 877
تقسیم ترکه با وجود حمل 878
تقسیم ترکه در صورت غیبت یکی از وراث 879
قتل مورث (نامشروع) 880
قتل مشروع و خطایی 881
عدم وراثت کافر 881 مکرر
لعان 882
رجوع پدر از لعان 883
ولادت از زنا 884
ارث اولاد و اقوام قاتل مورث 885

 

فصل چهارم: در حجب

عنوان مواد قانونی
مفهوم حجب 886
حجب حرمانی و نقصانی 887
ضابطه حجب 888
قائم مقامی در بین وارثت طبقه اول 889
قائم مقامی در بین وارثت طبقه دوم و سوم 890
وراثی که حاجب ندارند 891
حجب از بعض فرض (نقصانی) 892

 

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

عنوان مواد قانونی
ارث به فرض و قرابت 893
صاحبان فرض و قرابت 894
میزان فرض 895
اشخاصی که به فرض ارث می‌برند 896
ارث به فرض و قرابت 897
ارث به قرابت 898
صاحبان فرض نصف 899
صاحبان فرض ربع 900
فرض ثمن 901
فرض دو ثلث 902
فرض ثلث 903
فرض سدس 904
تقدم فرض بر ارث به قرابت – رد 905

 

فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلف وراث

مبحث اول: در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

عنوان مواد قانونی
ارث پدر و مادر 906
ارث اولاد 907
ارث پدر و مادر با یک دختر 908
ارث پدر و مادر با چند دختر 909
حجب اولاد از نواده 910
ارث نوادگان به قائم مقامی 911
ارث نبیرگاه به قائم مقامی 912
ارث (فرض) زوج و زوجه 913
عول و تعصیب (رد) 914
حبوه 915

 

مبحث دوم: در سهم الارث طبق دوم

عنوان مواد قانونی
شرط توارث 916
وارث تنها و متعدد 917
میراث اخوه (ابوینی و امی و ابی) 918
تعداد اخوه ابی یا ابوینی از یک جنس 919
ارث برادر و خواهر ابی یا ابوینی 920
تساوی ارث برادر و خواهر امی 921
تقسیم ارث اخوه ابوینی و امی 922
ارث اجداد و جدات 923
ارث اجداد و کلاله 924
قائم مقامی اولاد اخوه 925
اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی 926
فرض زوج و زوجه و خویشان مادری – عول 927

 

مبحث سوم: در سهم الارث طبق سوم

عنوان مواد قانونی
در سهم‌الارث وراث طبق سوم 928
وارث تنها و متعدد 929
حجب خویشان ابوینی از ابی 930
ارث عموها و عمه‌های از یک سنخ 931
ارث عمو و عمه امی با ابوینی یا ابی 932
ارث خاله‌ها و دایی‌ها از یک سنخ 933
دایی و خاله ابوینی یا ابی با امی 934
اعمام و اخوال 935
پسر عموی ابوینی و عموی ابی 936
قائم مقامی اولاد اعمام و اخوال 937
فرض زوج و زوجه، خویشان مادری، عول 938
ارث خنثی 939

 

مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه

عنوان مواد قانونی
میرات زوج و زجه 940
سهم زوج و زوجه 941
سهم زوجات 942
اثر زوجیت در زمان عده رجعی 943
اثر طلاق در حال مرض 944
نکاح در حال مرض متصل به مرگ 945
میراث زوج و زوجه 946
حق زوجه بر عین ابنیه و اشجار 948
رد به زوجه و زوجه 949

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا