قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دیماه‌ یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

مصوب 1348/10/11 مجلس شورای ملی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33
دکمه بازگشت به بالا