اموال و مالکیت

  1. تعریف مال چیست؟ و انواع اموال
  2. اموال منقول و غیرمنقول
  3. اموالی که مالک خاص ندارند
  4. حق چیست؟ انواع حق مالی و حق غیرمالی
  5. مالکیت چیست؟
  6. حدود مالکیت
  7. اسباب تملک
  8. حق انتفاع چیست؟ انواع حق انتفاع
  9. حق ارتفاق چیست؟
دکمه بازگشت به بالا