قواعد عمومی قراردادها

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده

 1. شرایط اساسی صحت معاملات
 2. قصد و رضا طرفین معامله
 3. اراده: وجود و اظهار اراده
 4. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 5. عیوب اراده
 6. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 7. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 8. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 9. معاملات محجورین
 10. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 11. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 12. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)

 1. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 2. اثر عقد بین متعاملین
 3. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث

 1. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)
 2. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 3. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)

 1. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 2. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)

 1. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 2. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 3. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 4. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 5. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 6. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 7. مالکیت مافی‌الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
دکمه بازگشت به بالا