قصاص

کتاب سوم- قصاص
بخش اول- مواد عمومی
فصل اول) اقسام و تعاریف جنایات

فصل دوم) تداخل جنایات

فصل سوم) شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311 قانون مجازات اسلامی)

فصل چهارم) راه‌های اثبات جنایت

فصل پنجم) صاحب حق قصاص

فصل ششم) شرکت در جنایت

فصل هفتم) اکراه در جنایت (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی)

بخش دوم- قصاص نفس
جنایت بر اعضا و منافع

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

دکمه بازگشت به بالا