قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌ قانون است لغو می‌شود.

قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب 1356/05/02 مجلس شورای ملی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32
دکمه بازگشت به بالا