قانون مدنی

ماده 878 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث

تقسیم ترکه با وجود حمل

هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که، اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود؛ و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حِصِه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مُراعا است تا حال حمل معلوم شود.

تفسیر ماده 878 قانون مدنی

+ مراعا: نگه داشته شده، رعایت شده.


+ مقصود از مانع در این ماده حجب حرمانی است که به موجب آن وارث نزدیک‌تر به متوفی در طبقه و درجه مانع از وراثت وارث دورتر می‌شود (الاقرب یمنع الابعد). مواد 866 به بعد قانون مدنی.[1]


 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م878، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا