قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از عناوین اساسی و مهم علم حقوق که نمایانگر نظام قضائی و شیوه‌های دادرسی و معیار دادگری در هر کشور تلقی می‌شود، آیین دادرسی است. آیین دادرسی بیان‌کننده شیوه رسیدگی به دعاوی، معیار‌های آن و تامین و تضمین‌کننده حقوق شهروندی مردم هر کشور به شمار می‌رود و آیینه عدالت قضائی است. به هیمن دلیل قواعد آن بر نظم عمومی استوار است.

مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی

.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529

.

تعریف آیین دادرسی مدنی

«آیین» در لغت فارسی از جمله به مفهوم «رسم، روش و شیوه» آمده است؛ شاید بتوان واژه فرانسوی Procedure را معادل آن دانست، همان گونه که در بعضی از فرهنگ‌های فرانسه_عربی واژه مزبور به «طریقه» نیز برگردان شده است. واژه Procedure که از واژه لاتین Procedere گرفته شده، در زبان جاری فرانسه، به مفهوم اعم آن، به معنای «پیش‌روی» و «نحوه اقدام برای رسیدن به هدف» آمده و از این روست که واژه «آیین» می‌تواند در لغت معادل آن قرار گیرد.

اما در زبان حقوقی ما معادل واژه Procedure، البته به مفهوم اخص آن، «آیین دادرسی» قرار می‌گیرد که مجموعه تشریفاتی را مشخص می‌نماید که از طریق آنها مشکلی حقوقی (به مفهوم اعم) برای رسیدن به راه حلی حقوقی (به مفهوم اعم)، به مرجعی  قضاوتی تسلیم می‌گردد.

بنابراین اگر «مشکل حقوقی»، به مفهوم اعم، مدنی باشد با آیین دادرسی مدنی، اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد با آیین دادرسی اداری روبه رو خواهیم بود. در حقیقت، حقوقی که قانونگذار در مقررات مختلف برای اشخاص پیش‌بینی نموده در اکثریت قریب به اتفاق مواقع مورد تضییع و انکار قرار نمی‌گیرد.

فایده آیین دادرسی مدنی

پیش‌بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می‌نماید («حقوق تعیین کننده») به تنهایی نمی‌تواند پاسخ گوی نیاز‌های عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه («حقوق تضمین کننده»)، می‌تواند متمم آن شمرده شود. در حقیقت، آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین‌کننده برای اشخاص پیش‌بینی شده است؛ در نتیجه هدف آیین دادرسی تضمین احقاق حقوق مزبور است.

دکمه بازگشت به بالا