قانون مدنی

ماده 935 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث » مبحث سوم: در سهم‌الارث وراث طبقه سوم

اعمام و اخوال

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد، ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.

‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید، لیکن، اگر بین اخوال یک نفر امی‌ باشد، سُدس حصه اخوال به او می‌رسد، و اگر چند نفر امی‌ باشند، ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می‌آید.

در تقسیم دو ثلث بین اَعمام، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود؛ لیکن، اگر بین اعمام یک نفر امی‌ باشد، سدس حصه اعمام به او می‌رسد، و اگر چند نفر‌ امی‌ باشند، ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند، بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

تفسیر ماده 935 قانون مدنی

+ خویشاوندان مادری یعنی اخوال همواره به فرض ارث می‌برند و فرض ایشان در صورت انفراد و تعدد همواره ۱/۳ ترکه است و باقی ترکه به قرابت متعلق به خویشاوندان پدری یعنی اعمام است.

اگر در بین اخوال یک نفر امی باشد ۱/۶ از سهم اخوال و اگر متعدد باشند، ۱/۳ سهم اخوال به ایشان داده می‌شود که به قاعده ذکور مساوی اناث بین ایشان تقسیم می‌گردد.

اگر در بین اعمام نیز یک نفر امی باشد، ۱/۶ سهم اعمام به او می‌رسد و اگر متعدد باشند، ۱/۳ از سهم اعمام به ایشان می‌رسد که آن را به قاعده ذکور مساوی اناث تقسیم می‌کنند.

باقیمانده سهم اعمام به اعمام ابوینی یا ابی داده می‌شود که به قاعده ذکور دو برابر اناث بین ایشان تقسیم خواهد شد.[1]


 

منابع

1. شهیدی، مهدی، ارث، ش105، تهران، انتشارات مجد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا