قانون مدنی

ماده 275 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

تفسیر ماده 275 قانون مدنی

+ مورد تادیه باید چیزی باشد که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد معین گردیده است و متعهدله را نمی‌توان به قبول چیز دیگری مجبور کرد، اگر چه از لحاظ قیمت برابر یا بیشتر از مورد تعهد باشد.[1]


+ مثلا هرگاه مورد تعهد ده تن جو باشد نمی‌توان متعهدله را الزام نمود که در عوض آن ده تن برنج دم سیاه بپذیرد زیرا متعهد مکلف به پرداخت چیزی است که مورد تعهد می‌باشد و تبدیل آن به چیزی دیگر، تبدیل مورد تعهد است و این امر منوط به رضایت متعهدله می‌باشد.[2]

 

ماده 278 قانون مدنی:

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و‌ نقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدّی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

» تفسیر ماده 278 قانون مدنی


ماده 279 قانون مدنی:

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

» تفسیر ماده 279 قانون مدنی

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 267، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 380، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا