قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل اول: دادخواست » مبحث دوم: شرایط دادخواست

تصریح به سمت در دادخواست

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

تفسیر ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی

+ منظور از اصحاب دعوا، شرکت کنندگان در دادرسی است.[1]


+ مقررات ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرا ندارد و نوشته نشدن آن نیز اخلالی ایجاد نمی نماید، چون در هر حال باید دلیل سمت اشخاص مزبور پیوست دادخواست باشد.[1]


+ در صورتی که شرکت خواهان باشد، در ستون خواهان نام شرکت باید به منزله خواهان قید شود، نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده باشد، نام شرکت باید به منزله خوانده قید شود. زیرا، اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود، با زوال سمت او در شرکت، امکان دعوت وی وجود نخواهد داشت. ولی، اگر شرکت طرف دعوا قرار گیرد، به فرض تغییر مدیر عامل، تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه وجود نخواهد داشت.[2]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش36، انتشارات دراک.

2. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م52، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا