قانون مدنی

ماده 574 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه اِمتِزاج یا ارث حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 574 قانون مدنی

+ شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود:

الف) ارث: چنانکه کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد آن ها در ماترک مورث خود شریک می شوند.

ب) امتزاج: چنانکه دزدی از خانه های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد. گندم های آنان بدون اراده شرکاء ممزوج شده است.

امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیایی سبب شرکت می‌گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشود یعنی پس از مزج تعدد خود را حقیقتاٌ از دست داده و پیکر واحدی را تشکیل بدهند خواه آن‌ها از یک جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با روغن زیتون دیگری که به اعتبار اختلاف مالک دو شیئی شناخته می‌شوند و یا از دو جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با پارافین دیگری و یا آرد جو کسی با آرد گندم دیگری که علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار مالک، آن‌ها دو ماده مختلف می‌باشند.

در صورتیکه دو یا چند شیئی با یکدیگر ممزوج شوند به طوری که تعدد خود را حقیقتاٌ از دست ندهند ولی عرفاٌ شیئی واحد محسوب گردد مانند امتزاج گندم کسی با گندم دیگری و یا گردو‌های کسی با گردو‌های دیگری که از نظرعدم امتیاز بین گندم و هر یک یا گندم دیگری و گردوی هر یک با گردوی دیگری، عرف آن‌ها را واحد می‌شناسد و در اثر اختلاط آن اشیاء با یکدیگر شرکت ظاهریه حکمیه ایجاد می‌شود که در حکم شرکت واقعیه است و شرکاء می‌توانند آن را افراز و تقسیم بنمایند و تمامی احکام دیگر مال مشترک در آن جاری می‌گردد.[1]


 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص231، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا