قانون مدنی

ماده 59 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قَبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

تفسیر ماده 59 قانون مدنی

+ موقوفه: مالی که وقف شده است.


+ مادام که قبض واقع نشده یا به اصطلاح قانون مدنی عِین موقوفه به تصرف وقف داده نشده است، اثری بر وقف مترتب نیست.[1]


+ در کلیه اقسام حق اِنتِفاع، قبض از شرایط صحت است.[2]


+ بسیاری از عقود پس از آنکه منعقد گردد اثر مختص به آن به وجود می آید و احتیاج به امر دیگری ندارد مانند بیع که به وسیله عقد، مبیع به مشتری و ثمن به مالک منتقل می شود و بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم نماید و مشتری باید ثمن را به بایع بدهد ولی عقود دیگری هستند که تاثیر آن منوط به قبض دادن مورد عقد به طرف می باشد و بدون قبض اثری بر عقد مترتب نخواهد بود. بدین جهت در اینگونه عقود چیزی می تواند مورد عقد قرار گیرد که قابل قبض و اقباض باشد.[3]


+ اگر واقف پیش از تسلیم وقف به متولی یا موقوف علیهم فوت کند، وقف باطل می شود.(ماده 802 قانون مدنی)[5]


نکته: در عقود عینی از جمله وقف، قبض شرط صحت است.


 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 346، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 347، تهران، انتشارات میزان.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 77، تهران، انتشارات اسلامیه.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 65، تهران، انتشارات میزان.

5. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش 84، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا