قانون مدنی

ماده 786 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود، و در صورتی که منفصل باشد‌، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 786 قانون مدنی

+ رهنی که در آن تعلق منافع مورد رهن به مرتهن شرط شده است «رهن تصرف» نامیده می‌شود.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م786، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا