قواعد عمومی قراردادها

اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)

+ اشتباه بطور کلی تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد؛ و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره یکی از ارکان یا عناصر عقد.[1]


+ اشتباهات در عقد:

۱) اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد (اشتباهی که عقد را باطل می کند)

۲) اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است.

3) اشتباهاتی که موجب حق فسخ می‌شوند.


+ اشتباهاتی که عقد را باطل می‌کند:

۱) اشتباه نسبت به خود موضوع معامله

۲) اشتباه مربوط به شخص طرف معامله

3) اشتباه در نوع عقد و ماهیت عقد

4) اشتباه در موضوع عقد


توضیحات:

۱) اشتباه نسبت به خود موضوع معامله  (وصف اساسی مورد معامله مثل جنس، صورت نوعی، قدمت تاریخی) (۲۰۰)

نکته: خود موضوع معامله ممکن است در سوالات تستی با نام هایی دیگری بیاید که همگی همان “خود موضوع معامله” است  مانند: ماهیت مورد معامله یا ماهیت موضوع عقد، اوصاف جوهری یا ذاتی، وصف جانشین ذات مورد معامله، جنس مورد معامله، صورت نوعیه یا عرفیه مورد معامله. که می توان همه این عناوین را در کلمه “وصف اساسی مورد معامله یاوصف اساسی موضوع عقد” خلاصه کرد.

 

۲) اشتباه مربوط به شخص طرف معامله (۲۰۱)

نکته: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.


+ واژه “علت” در ماده 201 قانون مدنی به معنی “علت غایی” است و نباید آن را با “علت فاعلی” اشتباه و مخلوط کرد.

– کلمه «غايی» در لغت به معنای نتيجه، اثر، هدف و فايده آمده است.

– علت فاعلی عبارت است از موجودی که موجود دیگری (معلول) از آن پدید می آید.


+ اشتباه در وصف اساسی همسر، حتی اگر شرط شده باشد، موجب خیار فسخ است نه بطلان.


ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی:

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

+ اشتباه در شخص طرف معامله زمانی موجب بطلان می شود که شخصیت علت عمده عقد باشد.


+ در عقود تبرعی (مانند هبه) اشتباه در شخصیت طرف مقابل موجب بطلان عقد است.


 

3) اشتباه در نوع عقد و ماهیت عقد (194)

 

4) اشتباه در موضوع عقد (194)

+ منظور از “فرد قیمی مورد عقد“، به این معناست که مورد معامله از اموال قیمی است.


 

5) اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله (353)

 

+ اشتباهاتی که موجب حق فسخ برای مُشتَبِه (اشتباه کننده) می‌شود:

1) اشتباه در قیمت و ارزش مورد معامله (ماده 416) [خیار غبن]

2) اشتباه ناشی از تدلیس (ماده 438)

3) اشتباه در کمیت مورد عقد (ماده 438)(235)(343)

 

1) اشتباه در قیمت و ارزش مورد معامله (416) [خیار غبن]

+ اشتباه در ارزش مورد معامله به شخصی که اشتباه کرده اختیار فسخ معامله را می دهد.


نکته: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند.


نکته: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.


+ فقط در صورتی که غبن فاحش باشد معامله را می‌توان فسخ نمود.


 

2) اشتباه ناشی از تدلیس (438)

3) اشتباه در کمیت مورد عقد (235، 343، 438)

4) اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف فرعی (اوصاف عَرَضی – اوصاف اصلی- ) مورد معامله (خیار تخلف از وصف) (زمانی که این اوصاف وارد قلمرو تراضی متعاقدین شده باشند.

نکته: در صورت اشتباه در اوصاف فرعی موضوع قرارداد، معامله صحیح و قابل فسخ است.


+ اوصاف فرعی يا عرضی: اوصاف فرعی، در نقطه مقابل اوصاف اصلی عبارت است از اوصافی که تغییر در آن‌ها تأثیری در ماهیت و ذات شیء نداشته باشد. در فقه از این اوصاف به اوصاف عرضی تعبیر شده که اشتباه در آن‌ها تأثیری در عقد ندارد.


+ انواع اوصاف مورد معامله:

1) اوصاف اساسی (خود موضوع معامله)

2) اوصاف مهم

3) اوصاف غیراساسی (غیر مهم)


 

5) اشتباه در جهت (هدف یا علت)، هدف یا علت معامله – اشتباه در شخصیت طرف معامله – اشتباه در دواعی و انگیزه های خاص یکی از طرفین، در صورتی که در عقد شرط شود، و در صورت تخلف، اشتباه کننده، حق فسخ دارد(خیار تخلف از شرط).

نکته: اشتباه در انگیزه عقد، اشتباه در منظور عقد، اشتباه در علت عقد، اشتباه در تصور، اشتباه در گمان کردن، اشتباه در قصد کردن، همگی اشتباه در انگیزه و داعی چون وارد قلمرو تراضی طرفین نشده است و موجب بطلان یا ایجاد حق فسخ نمی‌شود بلکه معامله صحیح و نافذ و غیرقابل فسخ است.


نکته: اوصاف مهم عقد، هر چند اشتباه در اموری است که در جلب توجه و تمایل اشخاص موثر است و به همین جهت اوصاف مذکور باید در هنگام عقد معلوم باشد، ولی سبب بطلان معامله نخواهد شد و حتی به خودی خود هم نمی‌تواند سبب پیدایش حق فسخ برای اشتباه‌کننده باشد، مگر در چهارچوب شرایط و مقررات بعضی خیارات.


 

6) اشتباه در اوصاف طرف معامله (حتی زمانی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد باشد).(1128)


+ اشتباه در مواردی که نه موجب حق فسخ است و نه بطلان عقد:

1) اشتباه در قیمت به صورت جزئی.

2) اشتباه در اوصافی که وارد قلمرو قرارداد نشده است. (مثلا زمانی که فقط عتیقه بودن مورد معامله مدنظر است و جنس آن در توافق ذکر نشده است)

3) اشتباه در طرف معامله، در صورتی که علت عمده عقد نباشد.

4) اشتباه در جهت معامله و انگیزه ها.


+ نکته مهم 1: زمانی که غبن یا تدلیس در خود موضوع معامله است. و ضمانت اجرا اشتباه که بطلان عقد است بر ضمانت اجرا غبن و تدلیس که حق فسخ است مقدم است.


ماده 194 قانون مدنی:

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۹ قانون مدنی:

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

+ عیوب اراده (عیوب رضا) شامل : اشتباه و اکراه می‌باشد.


 

ماده 200 قانون مدنی:

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 353 قانون مدنی:

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 417 قانون مدنی:

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 438 قانون مدنی:

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

 


 

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا